Pozvánka

with Nekomentované

V zmysle Stanov Leteckého klubu Šurany, čl.4 .,

Zvolávam Výročnú Členskú Schôdzu na deň 19. marec (nedeľa) o 9:00 hod. v Spoločenskom dome Šurany Kaviareň ZORA

Prezentácia 9:00 – 10:00

Výber členských príspekov za . 2017

Vyrovnanie záväzkov za r. 2016

PROGRAM K VČS ZA ROK 2016

1. Zahájenie VČS

2. Voľba komisií činných na VČS

ROK 2016

3. Kontrola uznesení z VČS

4. Správa o činnosti Rady LKŠ

5. Správa o aktivitách LKŠ

6. Správa o finančnom hospodárení

7. Správa Revíznej komisie

ROK 2017

8. Návrh plánu činnosti a aktivít

9. Finančný rozpočet

10. Prijatie nových členov

11. Prestávka – občerstvenie

12. Diskusia

13. Školenie členov LKŠ pre oblasť :

Program bezpečnostnej ochrany letiska

Protipožiarná ochrana

Letisková prevádzková príručka

Domáci prevádzkový poriadok

14. Návrh a uznesenie

15. Záver

Pre členov LKŠ budú podklady k dispozícii na VČS

Učasť členov je nutná , nakoľko v programe VČS sa uskutočnia takiež školenia podľa bodu 13

Členovia ktorý nevlastnia nový preukaz LKŠ prinesú foto resp. zašlú elektronickou formou na oczora@oczora.eu