Poskytovanie informácií o letisku

VFR manuál LZSY pre pilotov

Informácie o letisku sú poskytované:
• Telefonicky na zverejnenom telefónnom císle
• Na webovej stránke Leteckého klubu Šurany
• Leteckým úradom SR
• Rádiovou komunikáciou
Okrem nemenných informácii o letisku sa pri poskytovaní informácií posádkam lietadiel
poskytujú aj tieto informácie:
a) Prítomnosť stavebných, alebo udržiavacích prác
b) Nerovnosti, alebo poruchy povrchu VPD, VPP, alebo rolovacích dráh
c) Sneh, alebo lad na VPD, VPP, alebo rolovacích dráhach
d) Voda na VPD, alebo VPP
e) Snehové valy, alebo záveje v blízkosti VPD, VPP, alebo rolovacích dráh
f) Iné dočasné nebezpečenstvá
g) Znížená únosnost nespevnených plôch
Informácie o letisku sú zverejňované aj na výveske Leteckého klubu Šurany.

Vydávanie povolenia na použitie letiska
Letisko je organizované ako neverejné letisko pre všeobecné letectvo, letecký šport a pilotný
výcvik.
Posádky lietadiel nepotrebujú na jeho bežné využívanie žiadne zvláštne povolenie mimo:
– leteckých prác zamýšlaných vykonávať z letiska, sú však povinný informovať sa o podmienkach použitia letiska u vedúceho letovej prevádzky, ktorý vydá súhlas na pristátie, alebo súhlas na trvalé používanie letiska.
Podmienkou súhlasu udeleného Vedúcim letovej prevádzky je:
– deklarovanie oboznámenia sa s Letiskovou prevádzkovou príručkou (LPP) pilotom.
– použitím letiska pilot deklaruje oboznámenie sa s LPP a je si vedomý povinností vyplývajúcich z jej znenia.
Znenie LPP je uverejnené na www.lzsy.sk/LPP_Web.pdf

Podmienky používania letiska
Prevádzkovateľ letiska nepožaduje a nevyhlasuje žiadne zvláštne podmienky na používanie
letiska okrem vykonávania leteckých prác, vyhlasuje však povinnosť informovať sa o možnosti
použitia letiska a o povinnostiach posádok vyplývajúcich z tejto LPP.
Súhlas na pristátie (použitie letiska) vydáva vedúci letovej prevádzky verbálnym spôsobom.
Súhlas na trvalé používanie letiska vydáva vedúci letovej prevádzky formou Koordinačnej
smernice, teda písomnou formou.
Kontakty na vedúceho letovej prevádzky sú uvedené v časti Informácie o letisku a taktiež v časti
Kontakty