úhrada čl.poplatkov

with Nekomentované

Žiadam členov LKŠ, aby si splnili povinnosť a uhradili poplatky

Členské a hangárovné za rok 2020 + nedoplatky z predchádzajúceho obdobia

Členské – 100€

Hangárovné – 240€

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0020 2973 4154

Variabilný symbol: 2020

Do poznámky napísať: Meno Priezvisko a účel platby

V prípade neuhradenia budem postupovať v zmysle Stanov LKŠ, t.j. členovia budú mať ZÁKAZ prevádzkovania činnosti.